Om boken

Många företag är dåligt förberedda på den stora förändring som den växande digitaliseringen av affären innebär

Vad håller på att hända? Ett antal snabbväxande digitala affärskoncept utmanar förutsättningarna för organisationer i de flesta branscher. Individualisering av marknadsföring driver ännu starkare kundorientering, traditionella distributionsprinciper utmanas, priser och marginaler drivs obevekligt nedåt. Motmedlet är innovationsförmåga och snabbhet för digital affärsutveckling.

Hur påverkar detta den befintliga affärsstrukturen i företaget? Digitala affärer är inget skrap på ytan utan påverkar djupt in i företaget. Kärnfunktioner som marknadsföring, produktutveckling, logistik och IT kommer att behöva omfattande förändring. Etablerade affärsmodeller tappar kraft och traditionellt förbättringsarbete bromsar innovation liksom IT-strukturer och IT-organisation med bristande utgångspunkt i kunden.

Hur redo är vi för digital innovation? Det finns ett antal hinder som måste undanröjas för att lämna de traditionella tankebanorna. Styrelse och ledning måste ha mod och driv för att satsa på nya digitala affärskoncept trots begränsningar från tidigare erfarenheter, kvartalskapitalism, produktivitetsfokus och slimmad organisation. De måste ha mod att utmana etablerade affärsmodeller och våga vara innovativa med kunden i centrum. Inte bara inkrementella för den befintliga affären.

Vad krävs då för att ta greppet om digital affärsutveckling? Utgångspunkten för en framgångsrik digital agenda är ett tydligt och uthålligt ansvar i styrelse och ledning. Den digitala affärsutvecklingskraften måste befästas i företaget. Det behövs tillräckligt utrymme för innovation, för nya och förändrade affärsmodeller, för samordning och prioritering av beroende utvecklingsområden (produkt/tjänst/affär/IT) samt för etablering av en kundcentrerad digital utvecklings- och projektprocess. Fundamentalt är också att vässa den digitala förmågan inklusive komplettering av digital kärnkompetens, kraftsamling av IT mot kundnära områden samt inspiration via brobyggande till digitala uppstartsföretag.

Hur ökar vi kraften i företaget? Denna stora förändring kan t.ex. drivas och samordnas via etablering av ny roll i ledningen, en Digital affärsutvecklingschef, en s.k. Chief Digital Officer (CDO).

 

Målgruppen är den som är berörd av och vill ha mera insikt i Digitala Affärer. Detta inkluderar:

  • Styrelse och företagsledare som vill få en enkel överblick över vad digitala affärer innebär och vad som krävs för att leda förändringen på företagsnivå
  • Affärsutvecklare och IT-ledning som vill ta ett nytt grepp på digital affärsutveckling för att inte riskera att bli omsprungna i branschen
  • Uppstartsföretag som vill förstå hur förutsättningarna ser ut för traditionella företag, vilka utmaningar de har samt hur man kan bli ännu bättre på att driva fram de rätta nya idéerna
  • Investerare som vill förstå vilka utmaningar traditionella företag har inom digitala affärer och bli bättre på att förstå affärspotentialen för nya digitala initiativ
  • Leverantörer som vill vara med och tjäna pengar på att vara duktiga på att hjälpa företagen i nya digitala tillväxtområden.

Skriften kan även vara till nytta för andra som vill få djupare förståelse för vilka möjligheter och utmaningar som ligger runt hörnet och få idéer för vad som kan göras åt det. Kort sagt, boken syftar till att göra det enklare att förutsäga och ta tag i den digitala framtiden i företag, verksamheter och branscher och därmed styra rätt.